ภาระหน้าที่ในอนาคต

รูปแบบ

เมื่อเราต้องการเขียนเกี่ยวกับภาระหน้าที่ในอนาคต เราจะใช้โครงสร้างประโยคที่ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 
verb to be ในรูป present tense ที่สอดคล้องกับประธาน + กริยาช่อง 1

การใช้ To travel เพื่อบอกภาระหน้าที่ในอนาคต
ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคคำถาม ประโยคคำถามเชิงปฏิเสธ
I am to travel. I am not to travel. Am I to travel? Am I not to travel?
You are to travel. You are not to travel. Are you to travel? Aren't you to travel?
He is to travel. He is not to travel. Is he to travel? Isn't he to travel?
It is to travel. It is not to travel. Is it to travel? Isn't it to travel?
We are to travel. We are not to travel. Are we to travel? Aren't we to travel?
They are to travel. They are not to travel. Are they to travel? Aren't they to travel?

การใช้

ในการเขียนภาษาอังกฤษ เราสามารถใช้รูปแบบนี้เพื่ออธิบายถึงภาระหน้าที่ในอนาคตหรือสิ่งที่จำเป็นต้องทำในอนาคต และบอกให้ทราบว่ามีบางอย่างถูกจัดการหรือถูกเตรียมไว้ให้เราทำแล้ว มีความหมายคล้ายคลึงกับ must แต่มักจะไม่ใช้เป็นภาษาพูด 

ตัวอย่างเช่น
  • You are to leave this room at once, and you are to travel by train to London.
  • In London you are to pick up your ticket from Mr Smith, and you are to fly to your destination alone.
  • When you arrive, you are to meet our agent, Mr X, who will give you further information.
  • You are to destroy this message now.