การใช้ "going"เพื่อพูดถึงอนาคต

รูปแบบ

เมื่อเราใช้ going ในวลีใด ๆ ก็ตามนั่นหมายความว่า เรากำลังพูดถึงอนาคต โดยโครงสร้างของประโยคจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
verb to be ที่สอดคล้องกับประธาน + going + to + V ช่อง 1

ประธาน + to be (ที่สอดคล้องกับประธาน) + going + to + V ช่อง 1
She is going to leave.
I am going to stay.
ประโยคบอกเล่า
He is going to jog.
ประโยคปฏิเสธ
He is not going to jog.
ประโยคคำถาม
Is he going to jog?
ประโยคคำถามเชิงปฏิเสธ
Isn't he going to jog?

การใช้

การใช้ going เพื่อบอกให้ทราบถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่มีความเกี่ยวข้องกับปัจจุบันเป็นอย่างมาก เวลาไม่ใช่ประเด็นสำคัญ เพียงแค่บอกให้ทราบว่า จะเกิดขึ้นในอนาคตเท่านั้นแต่ไม่ได้เจาะจงว่าเมื่อไร  Going ถูกนำมาใช้เพื่ออธิบายถึงแผนที่วางไว้แล้วและความตั้งใจ หรือเพื่อคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นหลัก ในการสนทนาง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน going to จะถูกย่อให้เป็น gonna แทนโดยเฉพาะในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน แต่ไม่สามารถนำมาใช้เป็นภาษาเขียนได้ 

การใช้ "going" เพื่ออธิบายถึงการวางแผนและความตั้งใจ
ตัวอย่างเช่น
  • Is Freddy going to buy a new car soon?
  • Are John and Pam going to visit Milan when they are in Italy?
  • I think Nigel and Mary are going to have a party next week.
  • We are going to have dinner together tomorrow.
  • Aren't you going to stay at the library until your report is finished?
การใช้ "going" เพื่อคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ตัวอย่างเช่น
  • He's going to be a brilliant politician.
  • I'm going to have a hard time falling asleep.
  • You're going to be sorry you said that.
  • Is it going to rain this afternoon?
  • Aren't they going to come to the party?