หน้าที่ของคำคุณศัพท์

คำคุณศัพท์มีหน้าที่อธิบายคำนามในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้เราเข้าใจความหมายของคำนามนั้น ๆ ได้ดีมากยิ่งขึ้น โดยคำคุณศัพท์มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ คือ

อธิบายความรู้สึกหรือปริมาณ

ตัวอย่างเช่น
 • He is a lonely man.
 • They are honest.

บอกสัญชาติหรือต้นกำเนิด

ตัวอย่างเช่น
 • I heard a French song.
 • This clock is German.
 • Our house is Victorian.

บอกให้เราทราบมากขึ้นว่า สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นมีลักษณะอย่างไร

ตัวอย่างเช่น
 • That is a flashy car.
 • The knife is sharp.

บอกเกี่ยวกับอายุ

ตัวอย่างเช่น
 • He's a young man.
 • My coat is old.

บอกให้ทราบถึงขนาดและการวัด

ตัวอย่างเช่น
 • John is a tall man.
 • This film is long.

บอกสี

ตัวอย่างเช่น
 • Paul wore a red shirt.
 • The sunset was crimson.

บอกให้ทราบว่าสิ่งนั้นทำมาจากอะไร

ตัวอย่างเช่น
 • The table is wooden.
 • She wore a cotton dress.

บอกรูปร่างหรือรูปทรง

Examples
 • I sat at a round table.
 • The envelope is square.

แสดงคุณค่าหรือความคิดเห็นที่มีต่อสิ่งนั้น ๆ 

ตัวอย่างเช่น
 • That was a fantastic film.
 • Grammar is complicated.