การแสดงความเป็นเจ้าของ

การแสดงความเป็นเจ้าของจะถูกนำมาใช้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของและเป็นการบอกให้ทราบว่าสิ่งนั้น ๆ มีความสัมพันธ์กับสิ่งอื่น ๆ อย่างไร ไม่ว่าจะเป็น คน กลุ่มคน ประเทศหรือสัตว์ การแสดงความเป็นเจ้าของในภาษาอังกฤษสามารถทำได้โดยการเติม ' + s และตามด้วยคำนาม หากคำนามที่ใช้เป็นคำนามพหูพจน์หรือลงท้ายด้วย s อยู่แล้ว ก็เพียงแค่เติม ' หลัง s เท่านั้น

ตัวอย่างเช่น
 • the car of John = John's car
 • the room of the girls = the girls' room
 • clothes for men = men's clothes
 • the boat of the sailors = the sailors' boat

สำหรับคำนามที่ลงท้ายด้วย s สามารถทำได้โดยการเติม ' + s หรือเพียงแค่เติม ' เท่านั้น โดยส่วนใหญ่แล้วจะนิยมใช้แบบแรกมากกว่า สำหรับการออกเสียง สามารถทำได้โดยการเพิ่มเสียง /z/ เข้าไปตรงส่วนท้ายของคำนาม

ตัวอย่างเช่น
 • Thomas's book (หรือ Thomas' book)
 • James's shop (หรือ James' shop)
 • the Smiths's house (หรือ the Smiths' house)
หน้าที่ของการแสดงความเป็นเจ้าของ

โดยทั่วไปแล้วก็เพื่อแสดงให้ทราบว่า 'เป็นของใคร' หรือ 'แสดงความเป็นเจ้าของ' นั่นเอง

ตัวอย่างเช่น
 • John owns a car. = It is John's car.
 • America has some gold reserves. = They are America's gold reserves.

นอกจากนี้ การแสดงความเป็นเจ้าของ ยังสามารถบอกให้ทราบว่า ใครทำงานอะไร เรียนอะไรหรือใช้เวลาอย่างไร

ตัวอย่างเช่น
 • John goes to this school. = This is John's school.
 • John sleeps in this room. = This is John's room.

อีกทั้งการแสดงความเป็นเจ้าของยังสามารถแสดงให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้

ตัวอย่างเช่น
 • John's mother is running late.
 • Mrs Brown's colleague will not be coming to the meeting.

และสามารถแสดงความเป็นเจ้าของถึงสิ่งที่ไม่มีตัวตนได้อีกด้วย

ตัวอย่างเช่น
 • John's patience is running out.
 • The politician's hypocrisy was deeply shocking.
สำนวนตายตัว (Fixed expressions)

มีการนำการแสดงความเป็นเจ้าของไปใช้ในสำนวนตายตัวด้วย

ตัวอย่างที่ใช้ร่วมกับเวลา
 • a day's work
 • a month's pay
 • today's newspaper
 • in a year's time
ตัวอย่างเช่นอื่น ๆ
 • For God's sake! (= อุทานออกมาด้วยความโกรธ)
 • a stone's throw away (= ใกล้มาก ๆ)
 • at death's door (= ไม่สบายหนักมาก)
 • in my mind's eye (= ในความคิดของฉัน)

นอกจากตัวอย่างต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไปแล้ว ยังมีการใช้การแสดงความเป็นเจ้าของเพื่ออ้างอิงถึงร้านค้า ร้านอาหาร โบสถ์และมหาวิทยาลัยอีกด้วย โดยการใช้ชื่อหรือชื่อตำแหน่งงานนั้น ๆ

ตัวอย่างเช่น
 • Shall we go to Luigi's for lunch?
 • I've got an appointment at the dentist's at eleven o'clock.
 • Is Saint Mary's an all-girls school?