การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปริมาณ

คำบอกปริมาณ few, a few และ little, a little ดูเหมือนว่ามีความหมายใกล้เคียงกันมากจนเหมือนจะเป็นคำเดียวกัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว คำเหล่านี้มีความหมายที่แตกต่างกันพอสมควรทีเดียว เพราะคำเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ผู้พูดมีความรู้สึก หรือมีความคิดเห็น หรือมีทัศนคติอย่างไรกับปริมาณนั้น ๆ โดยเป็นไปได้ทั้งในทางบวกและทางลบ

ทัศนคติเชิงบวก

A few (สำหรับคำนามนับได้) และ a little (สำหรับคำนามนับไม่ได้) อธิบายปริมาณในเชิงบวก เป็นที่เข้าใจได้ว่า ถึงแม้ว่าผู้พูดจะมีไม่มากแต่ก็มีพอ 

ตัวอย่างเช่น
  • I've got a few friends. = I have enough friends.
  • I have a few flowers in my garden. = I have enough flowers.
  • I've got a little money. = I have enough money.
  • I have a little free time on Thursdays. = I have enough free time.
ทัศนคติเชิงลบ

Few (สำหรับคำนามนับได้) และ little (สำหรับคำนามนับไม่ได้) อธิบายปริมาณในเชิงลบ โดยทั่วไปแล้ว มีความหมายว่า ไม่มีหรือมีไม่พอ แต่เป็นการพูดอ้อม ๆ เพื่อความสุภาพมากกว่าการพูดตรง ๆ ว่าไม่มี

ตัวอย่างเช่น
  • Few people visited him in hospital. = he had almost no visitors, or perhaps no visitors at all.
  • I've seen few birds around here. = there are almost no birds, or perhaps not a single bird
  • He had little money for treats. = almost no money, or perhaps no money at all
  • I have little time for TV = almost no time, or perhaps no time at all