หลักการใช้ Other, Another และ The other

คำว่า other และ another นั้นเป็นคำที่ใช้อธิบายถึงบางสิ่งที่แตกต่างออกไป หรือยังคงเหลืออยู่ หรือถูกเพิ่มเติมเข้ามา โดยจะวางไว้ข้างหน้าคำนาม สำหรับ The other จะมีหลักการใช้ที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย

Other ใช้กับคำนามนับได้ที่อยู่ในรูปพหูพจน์และคำนามทั้งหมดที่นับไม่ได้
Another ใช้กับคำนามนับได้ที่อยู่ในรูปเอกพจน์
The other ใช้กับคำนามใด ๆ ก็ได้ที่ใช้คำนำหน้านามว่า "the"

หลักการใช้ "Other"

Other จะวางข้างหลัง some, any และ no

ตัวอย่าง
 • Do you have other shoes?
 • There are other jobs you could try.
 • Is there any other bread?
 • I have some other sugar we could use.
 • We have no other ideas.

หากใช้ other ร่วมกับคำนามนับได้ที่อยู่ในรูปพหูพจน์และ some หรือ any หรือ no (คำใดคำหนึ่ง) ในกรณีที่เข้าใจตรงกันว่า กำลังพูดถึงคำนามใดอยู่ คุณสามารถละคำนามไว้โดยไม่ต้องกล่าวถึงได้ ในกรณีเช่นนี้ other จะต้องอยู่ในรูปพหูพจน์ แต่ก็เป็นไปได้ที่ในบางครั้งจะใช้เพียงแค่ other เท่านั้นซึ่งมักจะพบไม่บ่อยเท่าใดนัก

ตัวอย่าง
 • Do you have any others?
 • I know some others who might like to come.
 • There are no others in this box.
 • I know others like vanilla, but I prefer chocolate.
 • She doesn't have to wear that dress. She has others.

หลักการใช้ "Another"

Another จะใช้กับคำนามนับได้ที่อยู่ในรูปเอกพจน์ สำหรับคำนามที่นับไม่ได้ ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ another ร่วมกับคำลักษณะนามที่เป็นเอกพจน์

ตัวอย่าง
 • Have another cookie.
 • Would you like another cup of tea?
 • He has another brother.
 • I don't have another car.
 • I'll come by another time.

หลักการใช้ "The Other"

หาก the other ถูกใช้เพื่อขยายคำนามนับได้ที่อยู่ในรูปพหูพจน์ ในกรณีที่เข้าใจตรงกันว่า กำลังพูดถึงคำนามใดอยู่ คุณสามารถละคำนามไว้โดยไม่ต้องกล่าวถึงได้ ในกรณีเช่นนี้ other จะต้องอยู่ในรูปพหูพจน์

ตัวอย่าง
 • Where is the other box of cereal?
 • I work on the weekend and go to school on the other days of the week.
 • May I use the other honey for my recipe?
 • I enjoyed the first book but I didn't read the other books in the series.
 • Have you seen the others?
 • Jim ate two cookies. I ate the others.