คำนำหน้านาม The

"the" คือ หนึ่งในคำที่พบได้บ่อยมากที่สุดในภาษาอังกฤษ เป็นคำนำหน้านามที่ใช้กล่าวถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างเจาะจง จะถูกนำมาใช้เมื่อผู้พูดเชื่อว่า ผู้ฟังรู้ว่ากำลังพูดถึงสิ่งใด ซึ่งเหตุผลที่ทำให้ผู้พูดเชื่อเช่นนี้ก็อาจจะมาจากหลายเหตุผลด้วยกัน ต่อไปนี้ คือ หลักการใช้ "the" อย่างถูกต้อง

 

การใช้ "the"

กฏทั่วไป

ใช้ the เพื่ออ้างถึงสิ่งที่ได้กล่าวไปแล้ว

ตัวอย่างเช่น
 • On Monday, an unarmed man stole $1,000 from the bank. The thief hasn't been caught yet.
 • I was walking past Benny's Bakery when I decided to go into the bakery to get some bread.
 • There's a position available in my team. The job will involve some international travel.

ใช้ the เมื่อคุณคิดว่ามีสิ่งนั้นอยู่ในสถานที่นั้น ๆ ถึงแม้ว่าจะไม่เคยกล่าวถึงมาก่อนก็ตาม

ตัวอย่างเช่น
 • We went on a walk in the forest yesterday.
 • Where is the bathroom?
 • Turn left and go to number 45. Our house is across from the Italian restaurant.
 • My father enjoyed the book you gave him.

ใช้ the ในประโยคหรืออนุประโยคที่คุณต้องการระบุถึงคนหรือสิ่งของอย่างเจาะจง

ตัวอย่างเช่น
 • The man who wrote this book is famous.
 • I scratched the red car parked outside.
 • I live in the small house with a blue door.
 • He is the doctor I came to see.

ใช้ the เพื่ออ้างถึงคนหรือสิ่งที่มีเพียงสิ่งเดียว

Examples
 • The sun rose at 6:17 this morning.
 • You can go anywhere in the world.
 • Clouds drifted across the sky.
 • The president will be speaking on TV tonight.
 • The CEO of Total is coming to our meeting.

ใช้ the ก่อนการเปรียบเทียนขั้นสุดและการเรียงลำดับ

ตัวอย่างเช่น
 • This is the highest building in New York.
 • She read the last chapter of her new book first.
 • You are the tallest person in our class.
 • This is the third time I have called you today.

ใช้ the กับคำคุณศัพท์เพื่ออ้างถึงทุกคนหรือทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนั้น ๆ

ตัวอย่างเช่น
 • The French enjoy cheese.
 • The elderly require special attention.
 • She has given a lot of money to the poor.

ใช้ the กับเวลาที่กล่าวถึงเป็นช่วง 10 ปี

ตัวอย่างเช่น
 • He was born in the seventies.
 • This is a painting from the 1820's.

ใช้ the กับอนุประโยคที่ใช้ only

ตัวอย่างเช่น
 • This is the only day we've had sunshine all week.
 • You are the only person he will listen to.
 • The only tea I like is black tea.
คำนามเฉพาะ

ใช้ the กับบริเวณทางภูมิศาตร์ แม่น้ำ ภูเขา หมู่เกาะ คลอง ทะเลและมหาสมุทร

ตัวอย่างเช่น
 • They are travelling in the Arctic.
 • Our ship crossed the Atlantic in 7 days.
 • I will go on a cruise down the Nile.
 • Hiking across the Rocky Mountains would be difficult.

ใช้ the กับประเทศต่าง ๆ ที่มีชื่ออยู่ในรูปพหูพจน์

ตัวอย่างเช่น
 • I have never been to the Netherlands.
 • Do you know anyone who lives in the Philippines?

ใช้ the กับชื่อประเทศที่ใช้ "republic", "kingdom" หรือ "states" 

ตัวอย่างเช่น
 • She is visiting the United States.
 • James is from the Republic of Ireland.

ใช้ the กับชื่อหนังสือพิมพ์

ตัวอย่างเช่น
 • I read it in the Guardian.
 • She works for the New York Times.

ใช้ the กับชื่ออาคารและงานศิลปะที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง รวมถึง พิพิธภัณฑ์และอนุสาวรีย์ด้วย

ตัวอย่างเช่น
 • Have you been to the Vietnam Memorial?
 • We went to the Louvre and saw the Mona Lisa.
 • I would like to visit the Eiffel Tower.
 • I saw King Lear at the Globe.

ใช้ the กับชื่อโรงแรมและร้านอาหาร ยกเว้นชื่อเหล่านั้นตั้งตามชื่อของบุคคล

ตัวอย่างเช่น
 • They are staying at the Hilton on 6th street.
 • We ate at the Golden Lion.

ใช้ the กับนามสกุล แต่ไม่ใช้กับชื่อจริง

ตัวอย่างเช่น
 • We're having dinner with the Smiths tonight.
 • The Browns are going to the play with us.

"the" จะถูกห้ามใช้ในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ห้ามใช้ the กับชื่อประเทศ (ยกเว้น ในกรณีพิเศษที่ได้กล่าวไปแล้ว)

ตัวอย่างเช่น
 • Germany is an important economic power.
 • He's just returned from Zimbabwe.

ห้ามใช้ the กับชื่อภาษา

ตัวอย่างเช่น
 • French is spoken in Tahiti.
 • English uses many words of Latin origin.
 • Indonesian is a relatively new language.

ห้ามใช้ the กับมื้ออาหาร

ตัวอย่างเช่น
 • Lunch is my favorite meal.
 • I like to eat breakfast early.

ห้ามใช้ the กับชื่อคน

ตัวอย่างเช่น
 • John is coming over later.
 • Mary Carpenter is my boss.

ห้ามใช้ the กับชื่อตำแหน่งที่กล่าวพร้อมกับชื่อคน

ตัวอย่างเช่น
 • Prince Charles is Queen Elizabeth's son.
 • President Kennedy was assassinated in Dallas.

ห้ามใช้ the หลังการแสดงความเป็นเจ้าของ

ตัวอย่างเช่น
 • His brother's car was stolen.
 • Peter's house is over there.

ห้ามใช้ the กับอาชีพ

ตัวอย่างเช่น
 • Engineering is a well-paid career.
 • He'll probably study medicine.

ห้ามใช้ the กับชื่อร้านค้าต่าง ๆ

ตัวอย่างเช่น
 • I'll get the card at Smith's.
 • Can you go to Boots for me?

ห้ามใช้ the กับปี

ตัวอย่างเช่น
 • 1948 was a wonderful year.
 • He was born in 1995.

ห้ามใช้ the กับคำนามนับไม่ได้

ตัวอย่างเช่น
 • Rice is an important food in Asia.
 • Milk is often added to tea in England.
 • War is destructive.

ห้ามใช้ the กับชื่อภูเขา ทะเลสาบและเกาะ

ตัวอย่างเช่น
 • Mount McKinley is the highest mountain in Alaska.
 • She lives near Lake Windermere.
 • Have you visited Long Island?

ส่วนใหญ่แล้วห้ามใช้ the กับชื่อเมือง ถนน สถานีต่าง ๆ และสนามบิน

ตัวอย่างเช่น
 • Victoria Station is in the centre of London.
 • Can you direct me to Bond Street?
 • She lives in Florence.
 • They're flying into Heathrow.