คำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้

การแยกแยะให้ได้ว่า คำนามใดคือคำนามนับได้และคำนามใดคือคำนามที่นับไม่ได้ ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในภาษาอังกฤษ เนื่องจากคำนามทั้ง 2 กลุ่มนี้มีหลักการใช้คำนำหน้าและคำกิริยาที่แตกต่างกัน

คำนามนับได้

คำนามนับได้ คือ คำนามที่เราสามารถนับและระบุจำนวนได้อย่างชัดเจน สามารถอยู่ได้ทั้งในรูปของเอกพจน์หรือพหูพจน์ หากอยู่ในรูปเอกพจน์ คำนามนับได้เหล่านี้จะใช้ "a" หรือ "an" นำหน้า หากต้องการทราบจำนวนของคำนามนับได้เหล่านี้ จะถามโดยใช้ "How many?" ตามด้วยคำนามนับได้พหูพจน์

เอกพจน์ พหูพจน์
one dog two dogs
one horse two horses
one man two men
one idea two ideas
one shop two shops
ตัวอย่างเช่น
 • She has three dogs.
 • I own a house.
 • I would like two books please.
 • How many friends do you have?

คำนามนับไม่ได้

คำนามนับไม่ได้ คือ คำนามที่เราไม่สามารถนับและระบุจำนวนได้อย่างชัดเจน โดยคำนามที่นับไม่ได้เหล่านี้อาจจะเป็นแนวคิด หรือปริมาณ หรือเป็นวัตถุที่มีขนาดเล็กมากจนไม่สามารถนับได้ หรือไม่มีรูปร่างแน่นอนจึงทำให้ไม่สามารถนับได้ (เช่น ของเหลว ผง ก๊าซ เป็นต้น) คำนามนับไม่ได้จะใช้คู่กับคำกิริยาที่อยู่ในรูปเอกพจน์ เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วคำนามนับไม่ได้เหล่านี้จะไม่มีรูปพหูพจน์

ตัวอย่างเช่น
 • tea
 • sugar
 • water
 • air
 • rice
 • knowledge
 • beauty
 • anger
 • fear
 • love
 • money
 • research
 • safety
 • evidence

เราไม่สามารถใช้ a/an นำหน้าคำนามเหล่านี้ได้ หากต้องการระบุปริมาณของคำนามนับไม่ได้ จำเป็นต้องอธิบายเพิ่มด้วยการใช้คำเหล่านี้ เช่น some, a lot of, much, a bit of, a great deal of เป็นต้น หรือใช้คำที่บอกปริมาณอย่างเจาะจง เช่น a cup of, a bag of, 1kg of, 1L of, a handful of, a pinch of, an hour of, a day of หากต้องการทราบปริมาณของคำนามที่นับไม่ได้ จะถามโดยใช้ "How much?"

ตัวอย่างเช่น
 • There has been a lot of research into the causes of this disease.
 • He gave me a great deal of advice before my interview.
 • Can you give me some information about uncountable nouns?
 • He did not have much sugar left.
 • Measure 1 cup of water, 300g of flour, and 1 teaspoon of salt.
 • How much rice do you want?

สิ่งที่ทำให้หลายคนสับสน

คำนามนับได้บางคำ (ในภาษาอื่น) กลับกลายเป็นคำนามนับไม่ได้ในภาษาอังกฤษ หากพบเช่นนี้ จำเป็นต้องใช้กฏการใช้คำนามนับไม่ได้กับคำนามนับได้เหล่านั้น คำนามในกลุ่มนี้ที่พบได้บ่อย คือ
accommodation, advice, baggage, behavior, bread, furniture, information, luggage, news, progress, traffic, travel, trouble, weather, work

ตัวอย่างเช่น
 • I would like to give you some advice.
 • How much bread should I bring?
 • I didn't make much progress today.
 • This looks like a lot of trouble to me.
 • We did an hour of work yesterday.

โปรดระวังการใช้ hair ซึ่งเป็นคำนามนับไม่ได้ในภาษาอังกฤษ โดยทั่วไปแล้วคำนี้จะอยู่ในรูปเอกพจน์ แต่หากกล่าวถึงเส้นผมบางเส้นอย่างเจาะจง สามารถใช้ในรูปพหูพจน์ได้

ตัวอย่างเช่น
 • She has long blond hair.
 • The child's hair was curly.
 • I washed my hair yesterday.
 • My father is getting a few grey hairs now. (กล่าวถึงเส้นผมบางเส้นอย่างเจาะจง)
 • I found a hair in my soup! (กล่าวถึงเส้นผมเส้นหนึ่ง)