การเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสุด

คำคุณศัพท์ขั้นกว่า

คำคุณศัพท์ขั้นกว่าถูกนำมาใช้เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 2 สิ่งว่าเป็นอย่างไร (ใหญ่กว่า เล็กกว่า เร็วกว่า สูงกว่า) เมื่อมีการเปรียบเทียบคำนาม 2 คำ คำคุณศัพท์นี้ถูกนำมาใช้้ โดยมีรูปประโยคดังนี้

คำนาม (ประธาน) + คำกิริยา + คำคุณศัพท์ขั้นกว่า + than + คำนาม (กรรม)

หากเป็นที่ทราบกันดีว่ากำลังเปรียบเทียบสิ่งใดกับสิ่งใด สามารถละคำนามที่ 2 โดยไม่ต้องกล่าวซ้ำได้ (เหมือนในตัวอย่างสุดท้าย)

ตัวอย่างเช่น
 • My house is larger than hers.
 • This box is smaller than the one I lost.
 • Your dog runs faster than Jim's dog.
 • The rock flew higher than the roof.
 • Jim and Jack are both my friends, but I like Jack better. (เป็นที่เข้าใจได้ว่า "ชอบมากกว่าจิม")

คำคุณศัพท์ขั้นสุด

คำคุณศัพท์ขั้นสุดถูกนำมาใช้เพื่อเปรียบเทียบลักษณะคำนามหลาย ๆ คำว่ามีคุณภาพเช่นไร (สูงที่สุด เล็กที่สุด เร็วที่สุด)

คำนาม (ประธาน) + คำกิริยา + the + คำคุณศัพท์ขั้นสุด + คำนาม (กรรม)

หากเป็นที่ทราบกันดีว่ากำลังเปรียบเทียบสิ่งใดกับสิ่งใด สามารถละกลุ่มคำนามนั้น ๆ โดยไม่ต้องกล่าวซ้ำได้ (เหมือนในตัวอย่างสุดท้าย)

ตัวอย่างเช่น
 • My house is the largest one in our neighborhood.
 • This is the smallest box I've ever seen.
 • Your dog ran the fastest of any dog in the race.
 • We all threw our rocks at the same time. My rock flew the highest. (เป็นที่เข้าใจได้ว่า "สูงกว่าหินทั้งหมด")

การสร้างคุณศัพท์ขั้นกว่าและขั้นสุด

การสร้างคุณศัพท์ขั้นกว่าและขั้นสุดสามารถทำได้ง่าย ๆ โดยขึ้นอยู่กับจำนวนพยางค์ของคำคุณศัพท์ที่ใช้

คำคุณศัพท์หนึ่งพยางค์

เติม -er หลังคำคุณศัพท์หากต้องการเปรียบเทียบขั้นกว่า และเติม -est หลังคำคุณศัพท์หากต้องการเปรียบเทียบขั้นสุด หากคำคุณศัพท์ใด ๆ ก็ตามมีเพียงแค่พยัญชนะ + สระ + ตัวสะกด อย่างละ 1 ตัว ก่อนที่จะทำเป็นขั้นกว่าหรือขั้นสุดจำเป็นต้องเติมตัวสุดท้ายของคำคุณศัพท์นั้น ๆ ซ้ำอีก 1 ตัวก่อนเติม -er หรือ -est

คำคุณศัพท์ ขั้นกว่า ขั้นสุด
tall taller tallest
fat fatter fattest
big bigger biggest
sad sadder saddest
สองพยางค์

คำคุณศัพท์ที่มี 2 พยางค์สามารถทำให้เป็นการเปรียบเทียบขั้นกว่าได้ด้วยการเติม -er หรือเติม more ข้างหน้าคำคุณศัพท์ที่ต้องการเปรียบเทียบ และทำเช่นเดียวกันหากต้องการเปรียบเทียบขั้นสุด คือ เติม -est ต่อท้ายคำคุณศัพท์นั้น ๆ หรือเติม most ข้างหน้า นอกจากนี้ ในหลายกรณียังสามารถเติมคำเพิ่มทั้งข้างหน้าและข้างหลังได้อีกด้วย ถึงแม้ว่า การเลือกเติมอย่างใดอย่างหนึ่งจะพบได้บ่อยกว่าก็ตาม หากคุณไม่แน่ใจว่า คำคุณศัพท์ 2 พยางค์นั้น ๆ สามารถเติม -er หรือ -est ได้หรือไม่ การเลือกเติม more และ most จะปลอดภัยกว่า สำหรับคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i ก่อนเติม -er หรือ -est

คำคุณศัพท์ ขั้นกว่า ขั้นสุด
happy happier happiest
simple simpler simplest
busy busier busiest
tilted more tilted most tilted
tangled more tangled most tangled
สามพยางค์หรือมากกว่า

คำคุณศัพท์ที่มี 3 พยางค์หรือมากกว่าสามารถทำให้เป็นขั้นกว่าได้ด้วยการเติม more ข้างหน้าคำคุณศัพท์ที่ต้องการเปรียบเทียบ และทำให้เป็นขั้นสุดด้วยการเติม most ไว้ข้างหน้า

คำคุณศัพท์ ขั้นกว่า ขั้นสุด
important more important most important
expensive more expensive most expensive

การเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสุดแบบพิเศษ

คำคุณศัพท์เหล่านี้จะเปลี่ยนคำไปเลยเมื่ออยู่ในขั้นกว่าและขั้นสุด

คำคุณศัพท์ ขั้นกว่า ขั้นสุด
good better best
bad worse worst
little less least
much more most
far further / farther furthest / farthest
ตัวอย่างเช่น
 • Today is the worst day I've had in a long time.
 • You play tennis better than I do.
 • This is the least expensive sweater in the store.
 • This sweater is less expensive than that one.
 • I ran pretty far yesterday, but I ran even farther today.