การเปรียบเทียบคำกริยาวิเศษณ์ขั้นกว่าและขั้นสุด

คำกริยาวิเศษณ์ที่ลงท้ายด้วย -ly  ต้องใช้คู่กับ more ในการเปรียบเทียบขั้นกว่า และใช้ most ในการเปรียบเทียบขั้นสุด

 คำกริยาวิเศษณ์  ขั้นกว่า ขั้นสุด
quietly more quietly most quietly
slowly more slowly most slowly
seriously more seriously most seriously
ตัวอย่างเช่น
  • The teacher spoke more slowly to help us to understand.
  • Could you sing more quietly please?

คำกริยาวิเศษณ์สั้น ๆ ที่ไม่ได้ลงท้ายด้วย -ly หากต้องการเปรียบเทียบขั้นกว่าให้เติม -er  และเติม -est เพื่อเปรียบเทียบขั้นสุด คำกริยาวิเศษณ์ที่ลงท้ายด้วย ให้ตัด e ทิ้งก่อนเติม -er หรือ -est

 คำกริยาวิเศษณ์   ขั้นกว่า  ขั้นสุด
hard harder hardest
fast faster fastest
late later latest
ตัวอย่างเช่น
  • Jim works harder than his brother.
  • Everyone in the race ran fast, but John ran the fastest of all.

คำกริยาวิเศษณ์บางตัว มีรูปการเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสุดที่แตกต่างออกไป

 คำกริยาวิเศษณ์  ขั้นกว่า ขั้นสุด
badly worse worst
far farther/further farthest/furthest
little less least
well better best
ตัวอย่างเช่น
  • The little boy ran farther than his friends.
  • You're driving worse today than yesterday!
  • He played the best of any player.