กฏการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่

อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ถูกนำมาใช้วัตถุประสงค์ต่าง ๆ กัน ได้แก่ เพื่อขึ้นต้นประโยค แสดงให้เห็นว่าเป็นคำนามเฉพาะ และใช้ขึ้นต้นคำคุณศัพท์บางคำ โดยมีรายละเอียดการใช้ดังต่อไปนี้

ขึ้นต้นประโยคใหม่

ตัวอย่างเช่น
 • Dogs are noisy.
 • Children are noisy too.

สรรพนาม "I" จะใช้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ

ตัวอย่างเช่น
 • Yesterday, I went to the park.
 • He isn't like I am.

ชื่อและตำแหน่งของบุคคล

ตัวอย่างเช่น
 • Winston Churchill
 • Marilyn Monroe
 • the Queen of England
 • the President of the United States
 • the Headmaster of Eton
 • Doctor Mathews
 • Professor Samuels

ชื่อตำแหน่งงาน หนังสือและภาพยนตร์

ตัวอย่างเช่น
 • War and Peace
 • The Merchant of Venice
 • Crime and Punishment
 • Spider Man II

ชื่อเดือน

ตัวอย่างเช่น
 • January
 • July
 • February
 • August

วันประจำสัปดาห์

ตัวอย่างเช่น
 • Monday
 • Friday
 • Tuesday
 • Saturday
 

วันหยุดพิเศษ

ตัวอย่างเช่น
 • Christmas
 • Easter
 • New Year's Day
 • Thanksgiving Day

ชื่อประเทศและชื่อทวีป

ตัวอย่างเช่น
 • America
 • England
 • Scotland
 • China

ชื่อภูมิภาค รัฐ ตำบล เขต

Examples
 • Sussex
 • California
 • Provence
 • Tuscany

ชื่อเมือง จังหวัด หมู่บ้าน

ตัวอย่างเช่น
 • London
 • Cape Town
 • Florence
 • Vancouver

ชื่อแม่น้ำ มหาสมุทร ทะเล ทะเลสาบ

ตัวอย่างเช่น
 • the Atlantic
 • the Pacific
 • Lake Victoria
 • the Rhine
 • the Thames

ชื่อที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

ตัวอย่างเช่น
 • the Himalayas
 • the Alps
 • the Sahara

คำคุณศัพท์ที่บ่งบอกเกี่ยวกับสัญชาติ

ตัวอย่างเช่น
 • French music
 • Australian animals
 • German literature
 • Arabic writing

สัญชาติ

ตัวอย่างเช่น
 • the French
 • the Germans
 • the Americans
 • the Chinese

ชื่อภาษา

ตัวอย่างเช่น
 • I speak Chinese.
 • He understands English.

ชื่อถนน อาคาร สวนสาธารณะ

ตัวอย่างเช่น
 • Park Lane
 • Sydney Opera House
 • Central Park
 • the Empire State Building
 • Wall Street