คำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้บอกสถานที่

คำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้บอกสถานที่ บอกให้เราทราบว่า สิ่งนั้นเกิดขึ้นที่ไหน โดยทั่วไปแล้วคำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้บอกสถานที่มักจะวางไว้ข้างหลังคำกริยาหลักหรือหลังอนุประโยคที่ต้องการขยาย และจะไม่นำมาใช้ขยายคำคุณศัพท์หรือคำกริยาวิเศษณ์อื่น ๆ ตัวอย่างของคำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้บอกสถานที่ ได้แก่ here, everywhere, outside, away, around เป็นต้น

ตัวอย่างเช่น
 • John looked around but he couldn't see the monkey.
 • I searched everywhere I could think of.
 • I'm going back to school.
 • Come in!
 • They built a house nearby.
 • She took the child outside.

Here และ There

Here และ there คือ คำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้บอกสถานที่ที่พบได้บ่อย   บอกให้ทราบถึงตำแหน่งที่ตั้งที่เกี่ยวข้องกับผู้พูด ใช้คู่กับคำกริยาที่เคลื่อนที่ได้ here หมายถึง "ตรงเข้าหาผู้พูด" และ there หมายถึง "ไกลหรือห่างจากผู้พูด"

ประโยค ความหมาย
Come here! เข้ามาหาฉันตรงนี้
The table is in here. มากับฉัน เราจะไปดูด้วยกัน
Put it there. วางเอาไว้ที่นั่นให้ห่างจากฉัน
The table is in there. เข้าไปดูด้วยตัวคุณเอง

Here และ there สามารถใช้ร่วมกับคำบุพบทได้เพื่อสร้างวลีคำวิเศษณ์หลายคำ

ตัวอย่างเช่น
 • What are you doing up there?
 • Come over here and look at what I found!
 • The baby is hiding down there under the table.
 • I wonder how my driver's license got stuck under here.

Here และ there ที่ถูกวางไว้ต้นประโยคและมีเครื่องหมายตกใจกำกับไว้ จะถูกใช้เมื่อต้องการเน้นความหมาย และมักจะตามด้วยคำกริยาหากประธานเป็นคำนาม และตามด้วยคำสรรพนามหากประธานเป็นคำสรรพนาม

ตัวอย่างเช่น
 • Here comes the bus!
 • There goes the bell!
 • There it is!
 • Here they are!

คำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้บอกสถานที่ที่สามารถใช้เป็นคำบุพบทได้

มีคำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้บอกสถานที่หลายคำที่สามารถใช้เป็นคำบุพบทได้ หากใช้เป็นคำบุพบท ต้องตามด้วยคำนามเสมอ

คำ ใช้เป็นคำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้บอกสถานที่ ขยายคำกริยา ใช้เป็นคำบุพบท
around The marble rolled around in my hand. I am wearing a necklace around my neck.
behind Hurry! You are getting behind. Let's hide behind the shed.
down Mary fell down. John made his way carefully down the cliff.
in We decided to drop in on Jake. I dropped the letter in the mailbox.
off Let's get off at the next stop. The wind blew the flowers off the tree.
on We rode on for several more hours. Please put the books on the table.
over He turned over and went back to sleep. I think I will hang the picture over my bed.

คำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้บอกสถานที่ที่ลงท้ายด้วย -where

คำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้บอกสถานที่ที่ลงท้ายด้วย -where จะบอกให้ทราบถึงตำแหน่งที่ตั้ง แต่จะเป็นการบอกที่ตั้งหรือทิศทางอย่างไม่เจาะจง

ตัวอย่างเช่น
 • I would like to go somewhere warm for my vacation.
 • Is there anywhere I can find a perfect plate of spaghetti around here?
 • I have nowhere to go.
 • I keep running in to Sally everywhere!

คำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้บอกสถานที่ที่ลงท้ายด้วย -wards

คำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้บอกสถานที่ที่ลงท้ายด้วย -wards บอกให้ทราบถึงทิศทางการเคลื่อนไหวอย่างเจาะจง

ตัวอย่างเช่น
 • Cats don't usually walk backwards.
 • The ship sailed westwards.
 • The balloon drifted upwards.
 • We will keep walking homewards until we arrive.

ระวัง: Towards คือ คำบุพบท ไม่ใช้คำกริยาวิเศษณ์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องตามด้วยคำนามหรือคำสรรพนามเสมอ

ตัวอย่างเช่น
 • He walked towards the car.
 • She ran towards me.

คำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้บอกสถานที่ที่สามารถบอกได้ทั้งการเคลื่อนไหวและตำแหน่งที่ตั้ง

คำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้บอกสถานที่บางคำสามารถบอกได้ทั้งการเคลื่อนไหวและตำแหน่งที่ตั้งได้ในเวลาเดียวกัน

ตัวอย่างเช่น
 • The child went indoors.
 • He lived and worked abroad.
 • Water always flows downhill.
 • The wind pushed us sideways.