คำคุณศัพท์ที่ใช้เพื่อเปรียบเทียบปริมาณที่ไม่เท่ากัน

เมื่อต้องการเปรียบเทียบ 2 สิ่งที่มีปริมาณไม่เท่ากัน เราใช้

คำคุณศัพท์ที่ใช้บอกปริมาณ + (คำนาม) + than

การจะเลือกใช้คำคุณศัพท์ที่ใช้บอกปริมาณคำใดนั้น ขึ้นอยู่กับว่าคำนามที่ต้องการเปรียบเทียบนั้นเป็นคำนามนับได้หรือคำนามนับไม่ได้

คำนามนับได้

ใช้ more และ fewer กับคำนามนับได้ หมายเหตุ: สามารถละคำนามโดยไม่ต้องกล่าวถึงได้ หากเป็นที่เข้าใจตรงกันว่ากำลังพูดถึงสิ่งใด เหมือนในตัวอย่างสุดท้าย

ตัวอย่างเช่น
 • They have more children than we do.
 • We have more customers than they do.
 • Tom has fewer books than Jane.
 • There are fewer houses in his village than in mine.
 • You know more people than I do.
 • I have visited the States more times than he has.
 • I have three brothers. That's more than you have. (เป็นที่เข้าใจตรงกันว่าหมายถึง "พี่/น้องชาย")
คำนามนับไม่ได้

ใช้ more หรือ less กับคำนามนับไม่ได้ หมายเหตุ: สามารถละคำนามโดยไม่ต้องกล่าวถึงได้ หากเป็นที่เข้าใจตรงกันว่ากำลังพูดถึงสิ่งใด เหมือนในตัวอย่างสุดท้าย

ตัวอย่างเช่น
 • John eats more food than Peter.
 • Jim has less patience than Sam.
 • You've heard more news than I have.
 • He's had more success than his brother has.
 • They've got less water than we have.
 • I'm not hungry at all. I've had more than I want. (เป็นที่เข้าใจตรงกันว่าหมายถึง "อาหาร")