คำคุณศัพท์ที่ใช้เพื่อเปรียบเทียบปริมาณที่เท่ากัน

เมื่อต้องการเปรียบเทียบ 2 สิ่งที่มีปริมาณเท่ากัน เราใช้

as + คำคุณศัพท์ที่ใช้บอกปริมาณ + (คำนาม) + as

การจะเลือกใช้คำคุณศัพท์ที่ใช้บอกปริมาณคำใดนั้น ขึ้นอยู่กับว่าคำนามที่ต้องการเปรียบเทียบนั้นเป็นคำนามนับได้หรือคำนามนับไม่ได้

คำนามนับได้

ใช้ as many และ as few กับคำนามนับได้ หมายเหตุ: สามารถละคำนามโดยไม่ต้องกล่าวถึงได้ หากเป็นที่เข้าใจตรงกันว่ากำลังพูดถึงสิ่งใด เหมือนในตัวอย่างสุดท้าย

ตัวอย่างเช่น
 • They have as many children as we do.
 • We have as many customers as they do.
 • Tom has as few books as Jane.
 • There are as few houses in his village as in mine.
 • You know as many people as I do.
 • I have visited the States as many times as he has.
 • I have three brothers. That's as many as you have. (เป็นที่เข้าใจตรงกันว่าหมายถึง "พี่/น้องชาย")
คำนามนับไม่ได้

ใช้ as much หรือ as little กับคำนามที่นับไม่ได้ หมายเหตุ: สามารถละคำนามโดยไม่ต้องกล่าวถึงได้ หากเป็นที่เข้าใจตรงกันว่ากำลังพูดถึงสิ่งใด เหมือนในตัวอย่างสุดท้าย

ตัวอย่างเช่น
 • John eats as much food as Peter.
 • Jim has as little patience as Sam.
 • You've heard as much news as I have.
 • He's had as much success as his brother has.
 • They've got as little water as we have.
 • I'm not hungry. I've had as much as I want. (เป็นที่เข้าใจตรงกันว่าหมายถึง "อาหาร")