การเลือกใช้คำบอกปริมาณที่ถูกต้อง

ในการตอบคำถาม How much? และ How many? จำเป็นต้องใช้คำบอกปริมาณที่ถูกต้อง โดยขึ้นอยู่กับว่าคำบอกปริมาณนั้น ๆ สามารถใช้ได้กับคำนามนับได้ (เช่น เพื่อน ถ้วย หรือผู้คน เป็นต้น) หรือคำนามนับไม่ได้ (เช่น น้ำตาล ชา หรือเงิน เป็นต้น) หรือเป็นคำที่ใช้ได้กับคำนามทุกประเภท 

ใช้กับคำนามนับไม่ได้เท่านั้น ใช้ได้กับคำนามทุกประเภท ใช้กับคำนามนับได้เท่านั้น
a little no, none, not any a few
a bit of some a number of
  any several
a great deal of a lot of, lots of a great number of
a large amount of plenty of a large number of
ตัวอย่างเช่น
  • Would you like some tea and a few cookies?
  • I always put a little milk and some carrots in my soup.
  • He has several apples. I don't have any fruit at all.
  • She has plenty of clothes for the winter.
  • I recieved a large amount of feedback from my survey.
การใช้ "Much" และ "Many"

Much และ many คือ คำหลักที่ใช้ในปะโยคคำถามและประโยคปฏิเสธ นอกจากนี้ ยังใช้ร่วมกับ  too และ so ในประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธอีกด้วย เป็นที่น่าสังเกตว่า: คำว่า many สามารถใช้โดด ๆ ได้ในประโยคบอกเล่าได้ ในขณะที่คำว่า  much ไม่สามารถใช้ได้ ในประโยคบอกเล่า คุณต้องใช้  a lot of หรือ lots of  แทน Much (และยังสามารถใช้แทน  many ได้อีกด้วย)

คำนามนับไม่ได้ คำนามนับได้
How much sugar do you have? How many people came to the concert?
There's not much sugar at the store. Not many people came to the concert.
I have too much sugar at home. There were too many people at the concert.
I don't know what to do with so much sugar. It's a problem when there are so many people.
I wish there was not so much sugar here. There were not so many people last year.
There is a lot of sugar in candy. There are many people who want to come. = There are a lot of people who want to come.