การสร้างคำกริยาวิเศษณ์จากคำคุณศัพท์

ส่วนใหญ่แล้ว หากต้องการสร้างคำกริยาวิเศษณ์ สามารถทำได้โดยเติม -ly หลังคำคุณศัพท์

คำคุณศัพท์ คำกริยาวิเศษณ์
cheap cheaply
quick quickly
slow slowly

หากคำคุณศัพท์ลงท้ายด้วย -y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม -ly

คำคุณศัพท์ คำกริยาวิเศษณ์
easy easily
angry angrily
happy happily
lucky luckily

หากคำคุณศัพท์ลงท้ายด้วย -able, -ible  หรือ -le  ให้เปลี่ยน -e เป็น -y

คำคุณศัพท์ คำกริยาวิเศษณ์
probable probably
terrible terribly
gentle gently

หากคำคุณศัพท์ลงท้ายด้วย -ic  ให้เติม -ally ยกเว้นคำว่า public ให้เปลี่ยนเป็น publicly

คำคุณศัพท์ คำกริยาวิเศษณ์
basic basically
tragic tragically
economic economically

คำกริยาวิเศษณ์บางคำมีรูปคำเหมือนคำคุณศัพท์ ได้แก่  early, fast, hard, high, late, near, straight และ wrong

ตัวอย่างเช่น
 • It is a fast car.
 • He drives very fast.
 • This is a hard exercise.
 • He works hard.
 • We saw many high buildings.
 • The bird flew high in the sky.

Well เป็นคำกริยาวิเศษณ์ที่มีความหมายตรงกับ good ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์

ตัวอย่างเช่น
 • He is a good student.
 • He studies well.
 • She is a good pianist.
 • She plays the piano well.
 • They are good swimmers.
 • They swim well.