EF Global Classroom Foundation – Nepal

พฤษภาคม 2560

วันที่ 25 เมษายนเป็นวันครบรอบ 2 ปีแผ่นดินไหวครั้งยิ่งใหญ่ที่ใจกลางของประเทศเนปาล ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ก่อนเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนปาลอยู่อันดับที่ี 145 จาก 187 ประเทศทั่วโลก ด้านดัชนีการพัฒนาการของมนุษย์ ตามการจัดอันดับขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่ด้อยพัฒนาตั้งแต่ก่อนเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้น แม้แผ่นดินไหวในครั้งนั้นจะเป็นภัยธรรมชาติที่ร้ายแรง แต่เนปาลเองก็เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าและพัฒนาการที่ล่าช้ามากในด้านการพัฒนาฟื้นฟูความเสียหายต่างๆ

นอกเหนือไปจากผลกระทบในวงกว้างของแผ่นดินไหว โรงเรียนจำนวนมากในประเทศเนปาลก็ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง ทาง EF Education First ได้ตัดสินใจในการเข้าให้ความช่วยเหลือในการจัดตั้ง Global Classroom เพื่อช่วยเหลือและเน้นการฟื้นฟูระยะยาว จึงได้สร้างโรงเรียนแห่งใหม่ในบริเวณที่ได้รับความเสียหายมากที่สุด หลักจากการสำรวจพื้นที่เป็นระยะเวลาหลายเดือน ทางทีมงานได้ตัดสินใจในการสร้างโรงเรียนนี้ขึ้นในเขตพื้นที่ทุรกันดารในหุบเขาอันห่างไกล ซึ่งนั่นก็คือ โรงเรียนมัธยม Shree Jalapa Devi ในย่าน Sindhupalchol

"เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โรงเรียนแห่งนี้จะสามารถรองรับนักเรียนและครูได้มากถึง 1,200 คน ประกอบไปด้วย 1 อาคารเรียนหลักมี 12 ห้องเรียน 1 อาคารอเนกประสงค์ซึ่งมีทั้งห้องเรียน โรงอาหาร ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ และห้องพักครู"

ในวันที่ 28 กันยายน 2559 ด้วยความพยายามอย่างหนักของทีมงาน EF Nepal และทีมช่วยเหลืออื่นๆทำให้โครงการนี้สามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนมากจึงสามารถสร้างอาคารเรียนได้ถึง 2 อาคารทำให้โรงเรียนแห่งนี้กลายเป็นโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดในเขตนั้น (เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จโรงเรียนแห่งนี้จะสามารถรองรับนักเรียนและครูได้มากถึง 1,200 คน ประกอบไปด้วย 1 อาคารเรียนหลักมี 12 ห้องเรียน 1 อาคารอเนกประสงค์ซึ่งมีทั้งห้องเรียน โรงอาหาร ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ และห้องพักครู)

ในขณะที่กำลังก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ ทางโรงเรียนก็ได้เริ่มมีการจัดการเรียนการสอน โดยมีครูมากกว่า 20 คน และนักเรียนกว่า 665 คนที่ได้สมัครเข้าเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ ทั้งคุณครูที่เคยสอนอยู่เดิมและครูอาสาสมัครที่พร้อมเข้ามาช่วยเหลือ ทุกคนที่นั่นได้ร่วมมือช่วยเหลือกันเพื่อให้เด็กๆได้รับโอกาสทางการศึกษาที่พวกเข้าควรจะได้รับ

เรียนรู้เพิ่มเติม: https://www.ef.com/blog/globalclassroom/