ผลของคุณ

คะแนนของเธอ:

0%

ระดับของคุณ:

ผู้เริ่มต้น

แชร์คะแนนของเธอสิ:

เข้าใจระดับภาษาของคุณ

คะแนนของเธอบ่งบอกว่าระดับของเธออยู่ในช่วง B1 ระดับกลาง ถึง B2 ระดับกลางขั้นสูง ตามที่กำหนดไว้ในแนวทางของ Common European Framework of Reference (CEFR) นะคะ

  • คุณเข้าใจสาระสำคัญจากสิ่งที่คุณได้ยินและอ่าน และคุณกำลังเริ่มต้นที่จะติดตามหัวข้อที่เป็นนามธรรมด้วยความมั่นใจที่สูงขึ้น

  • คุณเข้าใจสาระสำคัญของข้อความที่เขียนอย่างมีความลึกซึ้ง และคุณสามารถสืบความหมายของคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยบางอย่างได้

  • คุณเข้าใจสาระสำคัญจากการพูดที่ชัดเจนในหลากหลายหัวข้อ ซึ่งอาจจะไม่คุ้นเคยกับคุณ ถ้าการพูดนั้นถูกเรียบเรียงอย่างดี

ระดับผู้เริ่มต้นระดับกลางขั้นสูง
คะแนนทดสอบ EF0-59%60-79%80-100%
เทียบเท่ากับ CEFRA1-A2B1-B2C1-C2

รับโบรชัวร์ฟรี

ดูรายละเอียดจุดหมายต่างๆ ราคา เวลาเริ่มเรียนและข้อเสนอล่าสุด.