+ 66 2 664 9966-72

หนึ่งในพันธกิจของ EF ก็คือการผลักดันเยาวชนที่เรียนดีมีความสามารถให้บรรลุศักยภาพของตนโดยการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านการมอบทุนเรียนต่อต่างประเทศมัธยมปลายและมัธยมต้นหลากหลายประเภท ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนที่มีความทุ่มเทและมีคุณสมบัติโดดเด่น โครงการทุนแลกเปลี่ยน EF ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2522 ภายใต้การกำกับดูแลและดำเนินการของ EF Foundation for Foreign Study ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของมูลนิธิเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศของ EF โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนชาวไทยได้มีโอกาสสอบชิงทุนเรียนต่อต่างประเทศเพื่อเดินทางไปใช้ชีวิตเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรม ณ ต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปี โดยนักเรียนสามารถเลือกเดินทางได้ 3 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษและไอร์แลนด์

โครงการสอบชิงทุนไปต่างประเทศของ EF ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐบาลในประเทศปลายทาง โดยเยาวชนที่สามารถสอบชิงทุนได้จะมีโอกาสเดินทางไปฝึกทักษะและพัฒนาภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียนด้วยการเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมที่มีคุณภาพของประเทศจุดหมายปลายทางร่วมกับนักเรียนชาวต่างชาติเจ้าของภาษา และพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ในท้องถิ่นที่ผ่านการคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่โครงการว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการดูแลนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา การใช้ชีวิตนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างแดนจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้เรียนรู้แนวความคิด วิถีชีวิตและวัฒนธรรมใหม่ๆ ตลอดจนฝึกฝนให้รู้จักปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสิ่งแวดล้อมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมสูง ซึ่งจะเป็นการเปิดโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ของเยาวชนไทยให้กว้างขึ้น และทำให้เยาวชนเหล่านั้นมีวุฒิภาวะที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น

ทุนเรียนต่อต่างประเทศมัธยมปลายและมัธยมต้นของ EF มีทั้งหมด 3 ประเภท ตั้งแต่ทุนแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนสำหรับนักเรียนดีเด่นในแต่ละปีที่ทางมูลนิธิ EF เป็นผู้สนับสนุนค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการสอบชิงทุนไปต่างประเทศทั้งหมดให้ โดยผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนในโรงเรียนมัธยมของรัฐบาลในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา และได้พักอยู่กับครอบครัวอาสาสมัครชาวต่างชาติโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมีทุนสมทบการศึกษาที่ทางมูลนิธิจะช่วยสนับสนุนค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการให้บางส่วน และ Partial Scholarship ที่ได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลของประเทศจุดหมายปลายทางหรือมูลนิธิ เพื่อลดหย่อนค่าเล่าเรียนที่ต่างประเทศให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในประเทศอังกฤษและไอร์แลนด์ ซึ่งช่วยให้นักเรียนเสียค่าใช้จ่ายในการไปเรียนต่อต่างประเทศในราคาที่น้อยกว่าการไปศึกษาด้วยตนเองเป็นอย่างมาก

ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าสอบชิงทุนเรียนต่อต่างประเทศของ EF ต้องมีสถานภาพเป็นนักเรียนไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 หรือเทียบเท่าที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ใน 2 ปีการศึกษาล่าสุด และมีเกรดเฉลี่ยในทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 2 นอกจากนี้ ผู้สมัครสอบชิงทุนต้องไม่เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศที่เลือกเดินทางหรือถือหนังสือเดินทางของประเทศนั้นๆ อยู่ นักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียนของทางโครงการ รวมทั้งผ่านการวัดระดับภาษาของ EF ตามเกณฑ์ที่ประเทศนั้นกำหนด เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว นักเรียนที่สอบชิงทุนไปต่างประเทศสำเร็จจะสามารถกลับเข้าเรียนในระบบโรงเรียนได้ตามปกติตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรเรียนภาษา

EF Academy
วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายต่างประเทศ

EF Academy

โรงเรียนมัธยมเอกชนสำหรับนักเรียนอายุ 14 ถึง 19 ปี

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายในต่างประเทศจากโรงเรียนนานาชาติของ EF ในสหราชอาณาจักร หรือสหรัฐอเมริกา

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
โครงการแลกเปลี่ยน 1 ปี

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

เปิดรับนักเรียนอายุ 14-18 ปี

เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในต่างแดนผ่านการใช้ชีวิตนักเรียนแลกเปลี่ยนและเรียนร่วมกับเพื่อนใหม่เจ้าของภาษาในประเทศเจ้าบ้านที่คุณเลือก