About EF
  • + 66 2 664 9966-72

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรเรียนภาษาในองค์กร

เป็นหลักสูตรเรียนภาษาที่เหมาะสำหรับคนในองค์กร หรือ ในบริษัท หรือภาษอังกฤษสำหรับผู้บริหาร

หลักสูตรเรียนภาษาสำหรับองค์กร

สำหรับบริษัท, สถาบัน และสำหรับผู้บริหาร

เป็นรูปแบบการเรียนภาษาที่ได้ผลดี ที่บริษัท องค์กร ระดับนานาชาต์กว่า 1,200 แห่งให้ความไว้วางใจ เป็นการเรียนออนไลน์ การเรียนในชั้นเรียน ที่ต่างประเทศในหลักสูตรที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้ตอบสนองตรงความต้องการของหน่วยงานและองค์กรนั้น ๆ

มุมน่าสนใจ:

  • หลักสูตรเรียนภาษาที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ
  • รูปแบบการเรียน ออนไลน์ เรียนในชั้นเรียน ในต่างประเทศ
  • เปิดสอนภาษา อังกฤษ, เยอรมัน, สเปน, และอิตาเลี่ยน