หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยสำหรับผู้ที่สนใจและนักเรียนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป

หลักสูตรที่เปิดสอน

เพื่อการศึกษาต่อ

เก่งภาษาในเวลาอันรวดเร็ว
หลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียนที่ยืดหยุ่นนี้ช่วยพัฒนาทักษะทั้งการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ หลักสูตรถูกออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นสูงสุด นักเรียนสามารถเริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์ตลอดปีที่โรงเรียน EF International Language Centres ทุกแห่ง และสามารถเลือกระยะเวลาศึกษาได้ตามต้องการ เปิดสอนทุกระดับความรู้ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับสูง หลักสูตร Academic English 6 หรือ 9 เดือนถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว

หลักสูตรที่เหมาะสำหรับคนทุกวัย ทุกระดับความรู้
หลักสูตร EF Academic English เหมาะสำหรับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป และเหมาะเป็นพิเศษสำหรับนักเรียนระดับมัธยม หรือผู้จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่ต้องการสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษให้ผ่านเกณฑ์เพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆของ EF University Preparation Abroad ได้แก่ EF University Foundation Year, Sufflok University Transition programme, Accelerated College Degree programme, Diploma in Business and Management, University Diplomas at Hult และ Pre-Master’s/Pre-MBA programme