หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยสำหรับผู้ที่สนใจและนักเรียนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป

ระบบมหาวิทยาลัยที่แตกต่าง

ระบบการศึกษาของสิงคโปร์

ระบบการศึกษาในสิงคโปร์
การศึกษาภาคบังคับในสิงคโปร์ใช้เวลา 10 ปี แต่นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยจะใช้เวลา 13 ปี การเรียนการสอนใช้ภาษาอังกฤษและปีการศึกษาเริ่มจากเดือน กรกฎาคม ถึง เมษายน ของปีถัดไป

โรงเรียนประถมและมัธยม
นักเรียนจะใช้เวลา 10 ปีในการเรียนระดับประถมและมัธยม เมื่อจบเกรด 10 นักเรียนต้องสอบ GCE O-Level หรือ GCE N-Level นักเรียนที่จบมัธยมปลายแล้ว สามารถศึกษาต่อเพื่อเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยที่เรียกว่า Junior Colleges โดยเป็นการศึกษาระดับอนุปริญญา โดยใช้เวลาเรียน 3 ปี ซึ่งนักเรียนจะได้เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ GCE A-Level หรือนักเรียนบางคนอาจจะเข้าสู่ตลาดแรงงานทันที โดยไม่ได้เรียนในระดับนี้

การศึกษาระดับปริญญาตรี
หลังจากสอบ GCE A Levels แล้วนักเรียนจะเลือกเข้าเรียนปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยรัฐบาลหรือเอกชน การศึกษาระดับปริญญาตรีใช้เวลาประมาณ 3-5 ปี ขึ้นกับสาขาที่เรียน ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมศาสตร์ ทันตแพทย์ กฎหมาย อสังหาริมทรัพย์ ดนตรี และ สถาปัตยศาสตร์ จะใช้เวลา 4 ปี ในขณะที่แพทยศาสตร์ใช้เวลาประมาณ 5ปี โดยระดับภาษาอังกฤษขั้นต่ำในการเข้ามหาวิทยาลัยคือ IELTS 6.0 หรือเทียบเท่า

การศึกษาระดับปริญญาโทและเอก
ระยะเวลาการศึกษา 1-3 ปีโดยที่ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาก่อน หากต้องการศึกษาต่อปริญญาเอก นักศึกษาต้องเรียนเพิ่มอย่างน้อย 2 ปี ระดับภาษาอังกฤษขั้นต่ำในการสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโทคือ IELTS 6.5